EnglishNederlands

HBLegal

Algemene voorwaardenby NielsBeuker

Download de algemene voorwaarden: Nederlands / English

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HBLEGAL BV

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan HBLegal BV (hierna: “HBLegal”) en aan voor HBLegal werkzame personen, alsmede op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan HBLegal gegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten HBLegal aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Opdracht

2.1 Uitsluitend HBLegal geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

2.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.3 HBLegal is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. HBLegal staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3. Honorarium en verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door HBLegal omvatten uitsluitend honorarium en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Een algemene of procentuele kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3 Verschotten zijn de kosten die HBLegal specifiek ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierecht en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister).

3.4 HBLegal heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan twee weken na mededeling aan de opdrachtgever worden toegepast.

4. Voorschot

4.1 HBLegal kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s).

5. Betaling

5.1. Het honorarium en de eventuele verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, gedeclareerd.

5.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.

5.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.

5.4 Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan HBLegal haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. HBLegal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 HBLegal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot het bedrag dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.

6.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 20.000,-. Op verzoek van opdrachtgever kan specifieke nadere dekking worden verzorgd.

6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien HBLegal daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.

6.4 Indien één of meer derden van HBLegal vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege HBLegal aan opdrachtgever verleende dienst, zal opdrachtgever HBLegal tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover HBLegal aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van HBLegal vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

6.5 Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van HBLegal in verband met een door of vanwege HBLegal aan opdrachtgever verleende dienst, komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in dit artikel vermelde limiet.

7. Inschakeling van derden

7.1 HBLegal is bevoegd om namens de opdrachtgever derden (waaronder: andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover HBLegal dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht.

7.2 Indien HBLegal een derde als bedoeld in het vorige lid inschakelt om in verband met de uitvoering van de opdracht werkzaamheden te verrichten, is HBLegal niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

7.3 Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan HBLegal verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractsvoorwaarden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval HBLegal deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractsvoorwaarden zal mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

8. Archivering

8.1 Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het HBLegal vrij staat het dossier te vernietigen.

9. Derdengelden

9.1 HBLegal heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer Derdengelden HBLegal.

9.2 HBLegal sluit, mede namens Stichting Beheer Derdengelden HBLegal, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met, het door enige bank niet voldoen aan haar verplichtingen.

9.3 Behoudens schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn HBLegal en Stichting Beheer Derdengelden HBLegal gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met, of aan te (doen) wenden ter betaling van, hetgeen de opdrachtgever aan HBLegal verschuldigd is.

10. Gegevens

10.1 HBLegal zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.

10.2 Ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is HBLegal verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan HBLegal bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met die verplichting en voor zover noodzakelijk toestemming te geven om die gegevens te verstrekken.

10.3 De opdrachtgever verleent toestemming om bij HBLegal bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden in de zin van artikel 7.1.

11. Klachtenregeling

11.1 HBLegal hanteert een klachtenreglement welke te raadplegen is op www.hblegal.nl en welke op eerste verzoek kosteloos zal worden toegezonden.

11.2 Het klachtenreglement biedt een opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend advocaat of over de declaratie.

11.3 Uitgangspunt van het klachtenreglement van HBLegal is dat de opdrachtgever binnen een maand na het indienen van de klacht tevreden wordt gesteld en een oplossing wordt gecreëerd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op de rechtsverhouding tussen HBLegal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2. De rechter in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen HBLegal en de opdrachtgever.

13. Overige bepalingen

13.1 Van deze voorwaarden is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.

13.2 HBLegal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Gelderland onder nummer: 33/2016.

Handcrafted by Bebel

top