EnglishNederlands

HBLegal

Privacyverklaringby NielsBeuker

Download de privacyverklaring NL / privacy statement EN

Privacyverklaring HBLegal B.V.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe HB Legal B.V. (“HBLegal”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”). De persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt worden hierna ook aangeduid met “u”.

Welke gegevens verwerkt HBLegal en waarvoor?

HBLegal verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Van wie ontvangt HBLegal welke gegevens?

In sommige gevallen ontvangt HBLegal gegevens van andere partijen of personen:

Met wie deelt HBLegal uw gegevens?

HBLegal verwerkt de persoonsgegevens als uitgangspunt alleen voor zichzelf en ten behoeve van de behandeling van het dossier. In de volgende gevallen deelt HBLegal uw persoonsgegevens met andere partijen:

De leveranciers, experts, andere advocaten, notarissen, deurwaarders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties zijn als uitgangspunt gevestigd in Nederland. Maar als het gaat om dienstverlening zoals juridische bijstand aan een buitenlandse cliënt of een juridische procedure in (verband met een partij in) een ander land, dan kunnen die personen of partijen ook buiten Nederland gevestigd zijn.

Bent u verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken?

Ja. Om aan de wettelijke identificatieplicht te voldoen, heeft HBLegal een aantal basisgegevens nodig aan de hand waarvan we u kunnen identificeren (naam, adres, woonplaats, indien nodig kopie paspoort).

Om het dossier in behandeling te kunnen nemen en u zodoende juridisch bij te kunnen staan, zal HBLegal bepaalde gegevens over uw situatie nodig hebben. Uiteraard informeert HBLegal u vooraf over deze gegevensverstrekking.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

HBLegal gebruikt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

Geeft HBLegal uw gegevens door naar buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’)?

De gegevens in uw dossier worden elektronisch opgeslagen bij een ICT-dienstverlener en fysiek bij een archiefbedrijf in Nederland.

De andere, hiervoor genoemde, partijen of personen met wie HBLegal gegevens deelt zijn als uitgangspunt in Nederland gevestigd. Maar als het gaat om juridische dienstverlening zoals juridische bijstand verlenen aan een buitenlandse cliënt of een juridische procedure in een ander land, dan kunnen die personen of partijen ook buiten Nederland en ook buiten de EER gevestigd zijn. Dat geldt ook voor cliënten, wederpartijen of andere betrokken derden buiten de EER. HBLegal kan dus genoodzaakt zijn om bepaalde persoonsgegevens naar die partijen of personen buiten de EER door te geven, dat gebeurt altijd uitsluitend ten behoeve van de juridische dienstverlening.

De gegevens in ons tijdschrijfsysteem worden binnen de EER opgeslagen, echter een volledig versleutelde back-up daarvan wordt buiten de EER opgeslagen, deze back-up is echter uitsluitend toegankelijk voor HBLegal.

Hoe lang bewaart HBLegal uw gegevens?

HB Legal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarbij gelden de volgende bewaarcriteria:

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het kan zijn dat HBLegal in bepaalde gevallen het recht heeft om uw verzoek te weigeren, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is in het belang van de zaak die zij behartigt en/of omdat bepaalde gegevens onder de wettelijke geheimhoudingsplicht vallen. In dat geval zal HBLegal toelichten waarom het verzoek wordt geweigerd.

Als HBLegal met u een overeenkomst heeft, kan het zijn dat zij die niet meer kan uitvoeren als zij bepaalde gegevens niet van u heeft, dit zal HBLegal dan ook toelichten.

Wat als u verzoeken, vragen of klachten heeft?

Om uw rechten uit te oefenen, of als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met HBLegal door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens:

HBLegal BV
Jansbuitensingel 29
6861 AD Arnhem
T: +31 26 382 72 05
F: +31 26 845 00 80
E: info@hblegal.nl

Kan deze privacyverklaring worden aangepast?

Ja. Deze privacyverklaring is van 20 mei 2018. HBLegal behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal HBLegal u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

Handcrafted by Bebel

top